Phiên bản cập nhập 19/09/2022

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2023 V3

Các chức năng cập nhập mới:

👉1/ Xuất trắc ngang hàng loạt
👉2/ Thêm Source hàng loạt lên trắc ngang

Phiên bản cập nhập 16/12/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.8

Các chức năng cập nhập mới:

👉1/ Tùy chỉnh kiểu điền chú thích trong phần tính toán khối lượng san nền
👉2/ Thêm chức năng gán nhãn cho biên lô

Phiên bản cập nhập 15/11/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.7

Các chức năng cập nhập mới:

👉1/ Đổi tên trắc dọc thoát nước
👉2/ Bố trí cọc theo hầm ga trên trắc dọc
👉3/ Bổ sung thêm tính năng quét chọn các nút giao
👉4/ Thêm tính năng markline zoom to object
👉5/ Điền yếu tố cong lên trắc ngang
👉6/ Bổ sung tính năng Xuất khối lượng trắc ngang

Phiên bản cập nhập 21/07/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Bổ sung và chỉnh sửa các chức năng san nền

Phiên bản cập nhập 25/06/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Tạo điểm định vị nút giao
 2. Quản lý điểm định vị nút

Phiên bản cập nhập 16/06/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7.2

Các chức năng cập nhập mới:

 1. Cắt corridors trong vùng Polyline giới hạn
 2. Hiển thị lưới tam giác bề mặt
 3. Xóa surface line trong phạm vi nút giao
 4. Đổi kiểu hiển thị cọc
 5. Xác định nút giao
 6. Tạo điểm định vị nút

Phiên bản cập nhập 26/04/2021

Các tính năng trong phiên bản V3Tools 2022 V7

Các chức năng chính:

 1. Bổ sung chức năng bảng tọa độ cọc

Phiên bản cập nhập 19/05/2020 Modul V3_San nền

Các tính năng trong Modul V3-San nền:

Các chức năng chính:

 1. Thiết lập thông số
 2. Định nghĩa lô đất
 3. Tạo lưới ô vuông
 4. Cắt lưới theo bề mặt thiết kế (FG)
 5. Tạo đường đào đắp theo bề mặt (EG-FG)
 6. Tính toán khối lượng theo ký hiệu

Các chức năng phụ trợ:

 1. Gộp ô khối lượng
 2. Xóa các đối tượng trong lô
 3. Thay đổi kích thước 1 Block khối lượng
 4. Thay đổi kích thước nhiều Block khối lượng
 5. Thay đổi thông số trong Block khối lượng
 6. Lập bảng tổng hợp khối lượng chi tiết
 7. Xuất bảng tổng khối lượng